Tydzień inteligencji emocjonalnej

Inteligencja ma wiele typów. Najbardziej powszechnym z nich jest “poziom intelektualny”  IQ (intellectual capacity) rozumiany jako łatwość przetwarzania informacji, szybkość analizowania danych i wyciągania wniosków, umiejętność logicznego wnioskowania i ekstrapolacji, umiejętność myślenia abstrakcyjnego i odnajdywania wzorców i zależności. Iloraz inteligencji rozumiany jako stosunek wieku umysłowego do wieku życia mierzy się już od 1912 roku. Przeprowadzono wiele badań polegających na pomiarze ilorazu inteligencji studentów lub dzieci i obserwowaniu ich osiągnięć na przestrzeni lat. Okazało się, że nie zawsze osoby z najwyższym ilorazem inteligencji zachodziły najdalej. Było to trochę zaskakujące, zaczęto więc badać co takiego przesądzało o tym, że grupa która osiągnęła największy sukces zawodowy nie koniecznie była tą grupą, którą typowali naukowcy na podstawie wskaźnika IQ.

Nie mogę powiedzieć, że tak narodziło się pojęcie Inteligencji Emocjonalnej EI czasem zwanej EQ od Emotional Quotient, bo byłoby by to zbytnie uproszenie. Ale stało się jasne, że nie tylko umiejętnością szybkiego dodawania w pamięci czy wyciągania logicznych wniosków człowiek żyje i że duże znaczenie w odnoszeniu sukcesu może mieć również “miękka” – społeczna strona inteligencji.

Na przestrzeni lat powstało kilka modeli i definicji tego co może składać się na ten enigmatyczny typ inteligencji. Największym rozgłosem zapisały się nazwiska  J. D. Mayer, P. Salovey, oraz D. R. Caruso, którzy stworzyli pierwszy rodzaj testu na badanie EQ. Nazwisko Daniela Golemana zainteresowało pojęciem inteligencji emocjonalnej zwykłych czytelników.

Definicji obszarów które budują inteligencję emocjonalną jest tyle ilu zajmujących się tym zagadnieniem psychologów i psycholożek.

W naszym tygodniu z inteligencją emocjonalną poznamy kilka z nich oraz sylwetki ich twórców.

Składniki Inteligencji Emocjonalnej

Samoświadomość:

 • Umiejętność rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych
 • Umiejętność obiektywnej oceny swoich postaw i zachowań
 • Pewność siebie

Samo-zarządzanie:

 • Umiejętność zarządzania swoimi stanami emocjonalnymi 
 • Umiejętność wyznaczania sobie celów i osiągania ich
 • Umiejętność adaptacji do zmieniających się okoliczności
 • Automotywacja

Świadomość społeczna:

 • Empatia
 • Świadomość istniejących relacji społecznych
 • Świadomość aktualnego kontekstu społecznego

Zarządzanie relacjami:

 • Umiejętność budowania zaufania i relacji
 • Umiejetność wspomagania innych w rozwoju
 • Umiejętność przekazania wizji oraz celów strategicznych
 • Umiejetność pracy w grupie i budowania zespołów